DISPLAY LED BOARD

Digital clock

19,800.-
QUICK OVERVIEW

บอร์ดแสดงผล อุณหภูมิ  พร้อม วัน เวลา 

แสดงผลได้เที่ยงตรงแม่นยำ  เที่ยงตรง  ปรับตังค่าด้วยรีโมทคอนโทรล